Regulamin sklepu internetowego aquapoltech.pl

 

Dane sprzedawcy

Aquapoltech

ul. Składowa 5

14-100 Ostróda

Polska

NIP 7411839386

tel. +48 +48 601 662 448

e-mail: sklep@aquapoltech.pl

 

§1 Informacje ogólne

1. Firma Aquapoltech prowadzi pod adresem internetowym www.aquapoltech.pl sklep internetowy oferujący sprzęt i akcesoria do hodowli oraz transportu ryb. Aquapoltech będąc właścicielem oraz administratorem strony jest również stroną w umowie dla wszystkich osób prawnych i fizycznych chcących zakupić towary w ten właśnie sposób.

2. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

3. Jeżeli któraś klauzula niniejszych ogólnych warunków handlowych straciła bądź straci moc prawną, pozostałe klauzule będą obowiązywały bez zmian.

§2 Rejestracja użytkowników

1. Rejestracja w systemie jest bezpłatna i następuje w momencie zakupu towaru. Klient nie ma prawa żądać dostępu do naszego systemu. Zakupów dokonywać mogą osoby wyłącznie w pełni zdolne do działań prawnych. Klient zobowiązuje się do okazania na żądanie kopii dowodu osobistego. Celem uzyskania dostępu należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej, a w trakcie rezerwacji pamiętać o pełnym i zgodnym z prawdą podaniu danych. Wraz z rejestracją należy wybrać indywidualną nazwę użytkownika oraz hasło. Nazwa użytkownika nie powinna naruszać prawa osób trzecich ani innych praw imiennych lub markowych lub po prostu nie powinna naruszać norm dobrych obyczajów. Klient zobowiązuje się nie podawać swojego hasła osobom trzecim.

2. Oprócz akceptacji niniejszych ogólnych warunków handlowych rejestracja nie jest powiązana z żadnymi innymi zobowiązaniami. Wpis można anulować w każdej chwili.

3. W przypadku zmiany danych osobowych należy samodzielnie dokonać ich aktualizacji. Wszelkie zmiany możliwe są dopiero po rejestracji w sklepie. '

§3 Zawarcie umowy

1. Przedstawione przez Aquapoltech w Internecie lub innych mediach produkty i wszelkie inne towary nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna (invitatio ad offerendum). Oferty kupna można składać poprzez przygotowane przez Aquapoltech formularze zamówień online.

2. Każdy zamówiony artykuł musi zostać skonfigurowany przez klienta według jego życzeń. Proszę zapoznać się z wszystkimi możliwościami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT i bez kosztów wysyłki.

3. Zlecenie uważa się za przyjęte w momencie bezpośredniej dostawy tzn. przekazania towaru spedytorowi/ przewoźnikowi.

4. Treść umowy nie jest osobno przechowywana przez Aquapoltech. Dane dotyczące zamówienia udostępniane są klientowi w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną. Aktualne ogólne warunki handlowe są dostępne na stronie www.aquapoltech.pl 

5. Zamówienia składane przez klienta przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Do wystawienia faktury wiążąca jest cena obowiązująca w chwili przekazania zamówienia przez klienta. Wszystkie podane ceny uwzględniają podatek VAT (obecnie wynosi on 23 %) oraz koszty wysyłki.

6. Wraz z dokonywanymi zmianami stron internetowych Aquapoltech wszystkie podane na nich ceny oraz inne dane dotyczące towaru tracą ważność.

7. Oferta jest dostępna wyłącznie w określonym czasie i określonej ilości. W przypadku, gdy limit oferty lub termin ważności został przekroczony, nie można rościć sobie prawa do dostawy.

8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

§4 Płatność

1. Płatności za towary należy dokonywać w formie przedpłaty. Zamówienie można opłacić poprzez systemy płatności tpay.com albo dokonać wpłaty przelewem bankowym bezpośrednio na nasze konto. Kwota płatności pobierana jest w chwili wysłania zamówienia.

3. Płatność czekiem lub gotówką nie jest możliwa.

4. Nie ponosimy odpowiedzialności za przesyłkę gotówki.

5. Aquapoltech zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.

6. W przypadku, gdy klient zalega z płatnością, zobowiązuje się on do ponoszenia odpowiedzialności za zaniedbania. Nie wyklucza się roszczeń w przypadku zaistnienia dalszej szkody.

§5 Dostawa

1. Towar jest dostarczany wyłącznie do wyczerpania zapasów. W przypadku, gdy dostarczenie produktu lub grupy produktów nie jest możliwe, Aquapoltech zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich klientów. Jeżeli klient zapłacił za towar, jego wartość zostanie mu natychmiast zwrócona.

2. Przy każdym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, który upływa od momentu otrzymania przez Sklep pełnej płatności za towar. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.

3. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym kosztami zamówienia oraz kosztami przesyłki. W przypadku, gdy klient życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym związane są wyższe koszty przesyłki, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów. Podane koszty przesyłki obowiązują wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i innych krajów, które znajdują się na liście w dziale Czas i koszty dostawy. W przypadku pozostałych krajów koszt dostawy ustalany jest indywidualnie.

4. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Strona umowy zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.

5. Zryczałtowane koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony produkt zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie internetowej www.aquapoltech.pl 

6. W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Polski oraz do państw niebędących członkami Unii Europejskiej, należna cena zakupionych towarów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wzrost opłaty za przesyłkę, wartość należnych opłat celnych, podatków oraz innych opłat, jakie mogą zostać poniesione przy wysyłkach poza kraj i Unię Europejską.

7. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z naszej winy, klient zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego 2 tygodnie.

8. Osobisty odbiór towarów nie jest możliwy.

§6 Szkody powstałe w trakcie transportu

1. Jeżeli dostarczone klientowi towary posiadające widoczne szkody opakowania lub zawartości należy zareklamować spedytorowi/przewoźnikowi. Należy odmówić przyjęcia takiego towaru oraz niezwłocznie skontaktować się drogą mailową lub pocztą z Aquapoltech.

§7 Ograniczenie odpowiedzialności

1. Mając na uwadze obecny stan techniki nie możemy zapewnić bezbłędnej oraz stale dostępnej komunikacji drogą internetową. Nie ponosimy odpowiedzialności za stały dostęp do naszego systemu online, jak również za błędy techniczne oraz elektroniczne powstałe w trakcie dokonywanych zakupów, na które nie mamy wpływu, a w szczególności za odwlekające się opracowywanie lub przyjmowanie zleceń.

2. Aquapoltech udostępnia na swoich stronach internetowych linki do innych stron znajdujących się w sieci. Wszystkie te linki obejmuje zasada: Aquapoltech stanowczo oznajmia, że nie ma wpływu na wygląd oraz zawartość tych stron. Dlatego też firma niniejszym oświadcza, że nie traktuje tych stron, do których linki podano na www.aquapoltech.pl, jako swoją własność. Oświadczenie to dotyczy wszystkich pokazanych linków oraz ich zawartości.

§8 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży produktu w ustawowym terminie 14 dni. w tym przypadku Klient powinien odesłać produkt wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy bezpośrednio na adres: Aquapoltech, ul. Skladowa 5, 14-100 Ostróda. Oświadczenie można wysłać w wiadomości e-mail na adres: sklep@aquapoltech.pl Wzór oświadczenia znajdą Państwo tutaj >>

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesłane na powyższy adres odnosi skutki prawne bezpośrednio w stosunku do Aquapoltech.

3. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Należy odesłać lub przekazać towary, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient poinformował o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towary zostaną zachowane przed upływem terminu 14 dni.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy klient otrzymuje zwrot wszystkich otrzymanych od niego płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji klienta o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w początkowej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

5. Klient będzie zmuszony ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

6. Klient odpowiada tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów. 

7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów na dostawę towarów, które zostały używane (miały kontakt z wodą) i nie nadają się do zwrotu ze względów sanitarnych lub higienicznych.

8. Produkty wytwarzane na indywidualne zamówienie Klienta nie podlegają zwrotowi.

§9 Rękojmia

1. W odniesieniu do wszystkich produktów w naszym sklepie istnieje prawny obowiązek zapewnienia zgodności towarów z umową. Termin obowiązywania rękojmi wynosi jeden rok. W przypadku czynności prawnych, w których konsument nie bierze udziału lub w przypadku zakupu rzeczy używanych rękojmia wynosi jeden rok.

2. Aquapoltech nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku oferowanych produktów nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.

3. Klient zobowiązuje się w przeciągu dwóch tygodni od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem lub pocztą reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad towaru.

4. Okres rękojmi wynosi jeden rok i rozpoczyna z dniem, w którym klient otrzymał dany towar.

5. W przypadku, kiedy zakup towaru jest dla obu stron transakcją handlową, klient zobowiązany jest, zawsze gdy jest to możliwe, sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, klient powinien je niezwłocznie wskazać. Jeżeli klient nie wskazał wad, towar uważa się za zaakceptowany, chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, w przeciwnym razie towar uważa się za zaakceptowany. Ustalenia te nie dotyczą sytuacji, kiedy wada została celowo przemilczana, aby uzyskać prawa konsumenckie wystarczy terminowe wysłanie informacji o stwierdzonej wadzie.

6. Jeżeli Aquapoltech dostarczy w ramach uzupełnienia realizacji dostawy rzecz pozbawioną wad, może żądać od klienta zwrotu wadliwego towaru.

7. Szkody powstałe na wskutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań klienta w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Aquapoltech. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.

§10 Zastrzeżenie własności

1. Dostarczony towar pozostaje własnością Aquapoltech do momentu uiszczenia pełnej zapłaty.

2. W momencie, kiedy klient sprzedaje towar będący własnością Aquapoltech, zobowiązuje się on tym samym do przejęcia odpowiedzialności za roszczenia wynikające z zastrzeżenia własności.

3. Klient zobowiązuje się niezwłocznie zgłosić próby przejęcia towaru będącego własnością Aquapoltech przez osoby trzecie.

4. Zastawienie, przeniesienie własności itp. względem towaru będącego własnością firmy możliwe jest za wcześniejszą zgodą Aquapoltech.

5. W przypadku, gdy klient łamiąc ustalenia umowy, zalega z płatnością i po otrzymaniu upomnień nie uiścił zapłaty, zobowiązuje się on do wydania towaru firmie Aquapoltech. Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi klient.

§11 Odstąpienie

1. Aquapoltech ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli część dostawy lub usługi pozostała niezrealizowana z powodu podania nieprawdziwych danych dotyczących zdolności kredytowej klienta lub zaistniały obiektywne powody wynikające z płynności finansowej klienta i ten mimo żądań Aquapoltech nie dokonał przedpłaty ani stosownych zapewnień, a także w przypadku, gdy klient zgłosił niewypłacalność albo wniosek o wszczęcie postępowania o niewypłacalności został odrzucony z braku pokrycia majątkowego.

2. Niezależnie od roszczeń Aquapoltech o odszkodowanie, w przypadku częściowego odstąpienia od umowy, zrealizowane dotychczas usługi muszą zostać rozliczone i zapłacone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy.

§13 Prawa autorskie

1. Sprzedawane przez Aquapoltech produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

§14 Polubowne rozwiązywanie sporów

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/Adres mailowy sprzedawcy: sklep@aquapoltech.pl

§15 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.